Əlilliyin qiymətləndirilməsində yeni yanaşma əsas götürülüb

Əlilliyin müəyyən olunması meyarlarının təsdiq edilməsi, əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun müəyyən olunması meyarlarına dair Əsasnaməyə dəyişiklik edilib.

TIME rəsmi mənbəyə istinadən bildirir ki, Nazirlər Kabinetinin 187 № li Qərarına əsasən, əlilliyin ənənəvi üç dərəcə əvəzinə, orqanizmin funksiyalarının pozulması faizi əsasında qiymətləndirilməsi yanaşması əsas götürülmüşdür. Belə ki, I, II və III dərəcələr müvafiq olaraq 81-100 faiz, 61-80 faiz və 31-60 faiz kimi hesab olunur.

Müddət göstərilməklə müəyyən olunmuş orqanizmin funksiyalarının pozulması 31-60 faiz aralığında ardıcıl olaraq 15 il, 61-80 faiz aralığında ardıcıl olaraq 10 il və 81-100 faiz aralığında ardıcıl olaraq 4 il müddətində müəyyən olunduğu halda, eləcə də fərqli faiz aralıqları üzrə 15 il əlillik müddəti olduqda, növbəti qiymətləndirmə zamanı əlillik müddətsiz müəyyən edilir.

Qərar 2022-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir. Həmin vaxtdan sonra əlillik üçün müraciət edənlərin əlilliyinin qiymətləndirilməsi yeni meyarlar əsasında aparılacaq.

Bununla da əlillik artıq ənənəvi üç dərəcə üzrə deyil, insanın həyat fəaliyyətinin 7 əsas kateqoriya (özünəqulluq, sərbəst hərəkətetmə, istiqamətseçmə, ünsiyyət, davranışına nəzarətetmə, öyrənmə, əmək fəaliyyəti) üzrə məhdudlaşma dərəcələri əsasında qiymətləndiriləcək.

Məhdudlaşma dərəcələri isə aşağıdakı kimi xarakterizə olunacaq:

 1. özünəqulluq bacarığı (insanın əsas fizioloji tələbatlarını sərbəst keçirməsi,
  gündəlik ev işləri ilə məşğul olması, şəxsi gigiyena bacarıqları):
  I dərəcə – tələb olunduğundan daha çox vaxtda, dağınıq formada,
  köməkçi texniki vasitələrdən istifadə etməklə özünəqulluq bacarığı;
  II dərəcə – mütəmadi olaraq kənar şəxslərin qismən köməyi ilə, köməkçi
  texniki vasitələrdən istifadə etməklə özünəqulluq bacarığı;
  III dərəcə – kənar şəxslərin daimi kömək və qayğısına ehtiyacın olması,
  onlardan tam asılılıqla əlaqədar özünəqulluq bacarığı;
 2. sərbəst hərəkətetmə bacarığı (sərbəst hərəkət etmək, hərəkət zamanı,
  hərəkətsizlik, bədən vəziyyəti dəyişdirilərkən bədənin tarazlığını qorumaq, ictimai
  nəqliyyatdan istifadə bacarığı):
  I dərəcə – tələb olunduğundan daha artıq vaxt sərf etməklə, dağınıq
  formada və köməkçi texniki vasitələrdən istifadə etməklə sərbəst hərəkət
  etmək bacarığı;
  II dərəcə – mütəmadi olaraq kənar şəxslərin qismən köməyi ilə, köməkçi
  texniki vasitələrdən istifadə etməklə sərbəst hərəkət etmək bacarığı;
  III dərəcə – sərbəst hərəkət etmək bacarığının olmaması, kənar şəxslərin
  daimi köməyinə ehtiyacın olması;
 3. istiqamətseçmə bacarığı (ətraf şəraitin adekvat qavranılması, olduğu və ya
  səmtləndiyi yerin (məkanın) zamana görə müəyyən edilməsi və təhlükəsizliyinin
  qiymətləndirilməsi bacarığı): I dərəcə – yalnız öyrəşdiyi vəziyyətlərdə, yaxud köməkçi texniki vasitələrin köməyi ilə sərbəst istiqamətseçmə bacarığı;
  II dərəcə – mütəmadi olaraq kənar şəxslərin qismən köməyi ilə, köməkçi
  texniki vasitələrin istifadəsi ilə sərbəst istiqamətseçmə bacarığı;
  III dərəcə – istiqamətseçmə bacarığının olmaması və kənar şəxslərin
  köməyinə daimi ehtiyacın olması;
 4. ünsiyyət bacarığı (məlumatın qavranılması, təhlili, yadda saxlanması, istifadəsi,
  ötürülməsi yolu ilə insanlarla ünsiyyət qurmaq bacarığı):
  I dərəcə – məlumatın qəbulu, ötürülməsi sürətinin azalması və köməkçi
  texniki vasitələrdən istifadə etməklə ünsiyyət qurmaq bacarığı, eşitmə
  orqanının hissəvi zədələnməsi zamanı isə qeyri-verbal ünsiyyət metodları
  və surdotərcümə xidmətindən istifadə edərək ünsiyyət qurmaq bacarığı;
  II dərəcə – mütəmadi olaraq kənar şəxslərin qismən köməyi ilə və köməkçi
  texniki vasitələrdən istifadə edərək ünsiyyət qurmaq bacarığı;
  III dərəcə – ünsiyyət qurmaq bacarığının olmaması və daim kənar
  şəxslərin köməyinə ehtiyacın olması;
 5. davranışına nəzarətetmə bacarığı (özünü dərk etmək, sosial, hüquqi və mənəvi-
  etik normaları ehtiva edən adekvat davranış bacarığı):
  I dərəcə – davranışına nəzarətetmə bacarığının mütəmadi olaraq
  məhdudlaşması və (və ya) qismən özünü idarə etmək imkanı ilə həyati
  vacib funksiyaların yerinə yetirilməsində çətinliyin olması;
  II dərəcə – davranışına nəzarət bacarığının daimi azalması və yalnız
  kənar şəxslərin mütəmadi köməyi ilə qismən özünüidarəetmə;
  III dərəcə – davranışına nəzarətetmə və özünüidarəetmə bacarığının
  olmaması, daim kənar şəxslərin köməyinə ehtiyacın olması;
 6. öyrənmə bacarığı (bilik və bacarıqların qavranılması, təcrübənin artırılması, əldə
  edilən bilikləri gündəlik həyatda tətbiq etmək bacarığı):
  I dərəcə – psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyanın rəyi əsasında təhsil
  müəssisələrində və evdə yaradılan xüsusi şəraitdə köməkçi texniki
  vasitələrin köməyi ilə öyrənmək və təhsil almaq bacarığı;
  II dərəcə – psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyanın rəyi əsasında xüsusi
  dövlət təhsil standartları və proqramları çərçivəsində təhsil
  müəssisələrində köməkçi texniki vasitələrin köməyi ilə öyrənmək və təhsil
  almaq bacarığı;
  III dərəcə – yalnız sadə bacarıq, o cümlədən adi məişətdə sadə hərəkətlər
  qaydalarını öyrənmək bacarığı, yaxud psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyanın
  rəyi ilə müəyyən edilmiş ciddi orqanizm funksiyası pozuntuları səbəbilə
  həmin bacarıqları qavramaq çətinliyinin olması;
 7. əmək fəaliyyəti bacarığı (işin yerinə yetirilməsinə, keyfiyyətinə, həcminə və
  məzmununa dair tələblərə uyğun əmək fəaliyyəti bacarığı):
  I dərəcə – iş həcminin, iş yükünün, əməyin gərginliyinin və peşəkarlığın azalması ilə müşayiət olunan əmək fəaliyyəti bacarığı, əsas peşəsi (vəzifəsi, ixtisası) üzrə əmək fəaliyyətini davam etdirə bilməmək, lakin adi iş şəraitində əmək fəaliyyətini həyata keçirmək bacarığı;
  II dərəcə – əlilliyi olan şəxslərə uyğunlaşdırılmış iş yerlərində köməkçi texniki vasitələrdən istifadə edərək əmək fəaliyyətini həyata keçirmək
  bacarığı;
  III dərəcə – orqanizmin funksiyalarının ciddi pozuntuları səbəbindən sadə
  əmək fəaliyyətinin qeyri-mümkünlüyü, yaxud kənar şəxslərin əhəmiyyətli
  köməyi ilə həyata keçirmək bacarığı.
  Qeyd olunan bacarıqların III dərəcə məhdudlaşması halı orqanizmin funksiyalarının
  81-100 faiz, II dərəcə məhdudlaşması halı 61-80 faiz, I dərəcə məhdudlaşması halı 31-60
  faiz pozulması kimi nəzərə alınacaq və bu əsasda da əlillik təyin olunacaq.
  Yeni meyarlar əlillik təyinatlarında həssas və obyektiv yanaşmanın, ünvanlılıq və
  sosial ədalətin təmin edilməsinə, bu sahədə qabaqcıl beynəlxalq standartların tətbiqinə
  xidmət edir.

Leave a Reply Cancel reply